Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Leverancier: de besloten vennootschap H. Blom & Zonen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1041 AE) Amsterdam, aan de Van Riebeeckhavenweg 6.

Afnemer: iedere rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst wil sluiten of al heeft gesloten.

Order: alle mondeling, elektronisch of schriftelijke aan Leverancier verstrekte opdrachten door Afnemer betreffende de levering van producten.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Partijen: Leverancier en Afnemer.

Producten: industriële verpakkingen

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  alle (rechts) handelingen van Leverancier. Denk hierbij aan offertes, overeenkomsten en aanvaardingen van opdrachten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2           Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing indien de Afnemer de toepasselijkheid ervan in eerdere overeenkomsten met Leverancier heeft aanvaard.

2.3           De Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige (rechts)handelingen en overeenkomsten met Leverancier.

2.4           De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Afnemer wordt   uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5           Voor zover een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of een onderdeel ervan,  nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Leverancier en de Afnemer zullen dan in overleg treden teneinde de nietige bepaling(en) te  vervangen, overeenkomstig doel en strekking van deze algemene voorwaarden, en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

2.6           Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.7           Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming van een Overeenkomst

3.1           Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Dit kan tevens, indien zij een termijn voor aanvaarding bevat­ten. Zij binden Leverancier niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier anders is vermeld.      

3.2           Een Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand doordat Leverancier de Order van Afnemer schriftelijk aanvaardt of een begin met de uitvoering van de Order maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Leverancier een begin met de uitvoering van de Order maakt, geldt de factuur van Leverancier tevens als orderbevestiging.

3.3       De orderbevestiging van Leverancier wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij per ommegaande na verzending van die bevestiging schriftelijke bezwaren daartegen Leverancier hebben bereikt. In dat geval is geen Overeenkomst tot stand gekomen.

3.4       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Leverancier of namens Leverancier gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Leverancier slechts indien en voor zover deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.

3.5       Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om in de samenstelling van respectievelijk aan de door haar te leveren Producten wijzigingen aan te brengen, onder meer, doch niet uitsluitend indien zij hier op grond van wet- en regelgeving toe genoodzaakt is.

3.6       Leverancier is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte Order, bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave.      

3.7       Alle omschrijvingen, illustraties en/of monsters e.d., waarmee Leverancier Afnemer informeert over de aan te bieden Producten en het mogelijke gebruik daarvan, advertenties en prijslijsten inbegrepen, geven slechts een algemene indruk van de Producten. Bedoelde informatie maakt geen deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen en er kunnen geen rechten door Afnemer aan worden ontleend.      

3.8        De artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 4. Prijzen

4.1           Tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de desbetreffende Overeenkomst, zijn de door Leverancier opgegeven prijzen exclusief BTW gebaseerd op leveringen binnen Nederland en op  basis van levering binnen Europa zijn de door leverancier opgegeven prijzen met BTW verlegd.

4.2           De door Leverancier gehanteerde prijzen van Producten worden bevestigd middels de orderbevestiging en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst bekende prijsbepalende factoren. Verleende kortingen gelden uitsluitend voor de Overeenkomsten waarop zij uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Met betrekking tot de overige Overeenkomsten blijven de gehanteerde prijzen onverkort van    kracht.

4.3           Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, energiekosten, transportkosten, verzekeringspremies, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan Afnemer door te berekenen. Bij een eventuele prijswijziging zal Leverancier Afnemer daaromtrent berichten.         

4.4           Afnemer heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Leverancier plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Afnemer dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Afnemer de Overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Leverancier meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt. 

Artikel 5. Betalingen

5.1       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door Leverancier aangewezen (IBAN)bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, bankkosten, opschorting, verrekening of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een bankgarantie of andere vorm van zekerheid, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen.

5.2           Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Leverancier is bijgeschreven.

5.3           Bij gebreke van tijdige betaling is Afnemer vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Afnemer vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW) ter hoogte van de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten als bedoeld in artikel 6:119a BW en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

5.4           Indien Afnemer in verzuim is ter zake de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van Afnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’.

5.5           Indien Afnemer niet binnen de door Leverancier gestelde termijn de in lid 1 van dit artikel genoemde zekerheid verstrekt, heeft Leverancier het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar overige rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, totdat Afnemer geheel aan zijn verplichting tot het stellen van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

5.6           Indien Afnemer van oordeel is dat de door Leverancier aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van Afnemer om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

Artikel 6. Levertijd en levering

6.1           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering zo spoedig mogelijk of op afgesproken datum op vestigingsplaats van Afnemer, tenzij schriftelijk een ander adres is overeengekomen.

6.2       Leverancier is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. Afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het in artikel 5 van deze Voorwaarden vermelde.

6.3       Leverancier behoudt zich het recht voor binnen een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van hetgeen in de branche gebruikelijk wordt geacht) af te wijken van de bedongen aantallen, maten en gewichten, zonder dat Afnemer recht heeft op levering of terugzending van de verschillen tussen het geleverde en het bedongene, noch bestaat alsdan een recht voor Afnemer tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

6.4       Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeen­gekomen dat het een fatale termijn betreft. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, in overleg met Afnemer, de Producten vóór de opgegeven leverdatum aan Afnemer te leveren.  

6.5       Overschrijding van de levertijd verplicht Leverancier niet tot enige vergoeding. Afnemer
kan na een levertijdsoverschrijding van minimaal zes (6) weken Leverancier schriftelijk bij aangetekend schrijven in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Leverancier in overmacht (zie artikel 17 van deze Voorwaarden) verkeert. Afnemer heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete of schadevergoeding.  

Artikel 7. Inontvangstneming Producten door Afnemer

7.1       Afnemer is verplicht de Producten op het moment van levering door Leverancier in ontvangst te nemen. Afnemer is gehouden te beschikken over voldoende, voor Leverancier kosteloze, laad- en losmogelijkheden en daartoe de noodzakelijke instructie en informatie aan Leverancier te verschaffen. Voorts is Afnemer gehouden de wachttijd voor aflevering zoveel mogelijk te beperken.

7.2       Indien Afnemer de Producten niet op het moment van levering door Leverancier in ontvangst neemt, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Leverancier gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. Leverancier is bovendien gerechtigd deze Producten aan Afnemer te factureren, terwijl Afnemer gehouden is tot betaling van de betreffende factuur over te gaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag, komen voor rekening van Afnemer en zullen, evenals eerdergenoemde factuur, door Afnemer moeten worden voldaan alvorens Leverancier tot levering van de betreffende Producten gehouden kan worden. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd de overige aan Leverancier toekomende rechten.   

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1       De eigendom van de geleverde Producten gaat pas op Afnemer over, zodra deze aan zijn
betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.           

8.2       Afnemer is, zolang hij bovenstaande betalingsverplichtingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Leverancier geleverde Producten ten behoeve van derden een pandrecht te vestigen, dan wel deze Producten te belenen, te verhuren, te verkopen of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. In geval van beslag op de geleverde Producten door een derde, uit welken hoofde ook, is Afnemer gehouden Leverancier hierover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.        

8.3       Het is Afnemer toegestaan om, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, de Producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te bewerken c.q. door te verkopen, met dien verstande dat, totdat Afnemer de Producten volledig heeft betaald, Leverancier in de rechten treedt van Afnemer jegens diens afnemer(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen op deze afnemers. Afnemer draagt dan, voor zover nodig, deze rechten aan Leverancier over, welke overdracht Leverancier reeds nu, op voorhand, aanvaardt.   

8.4       Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Leverancier gerechtigd afgeleverde Producten waarop het in het eerste lid van dit artikel bedoelde eigendoms­voorbehoud rust bij Afnemer of derde(n) weg te (doen) halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde (factuur)bedrag per dag of gedeelte daarvan.        

Artikel 9. Reclames 

9.1       Afnemer is verplicht direct bij inontvangstneming van de Producten, het aantal en de soorten Producten, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de Producten gebreken en/of beschadigingen vertonen. 

9.2       Klachten omtrent aantallen, soorten, beschadigingen en de verpakking van de Producten dienen door Afnemer direct op het vervoersdocument of de aflevering bon te worden vermeld, op straffe van verval van het recht hierover te klagen. Onverminderd het hiervoor bepaalde dienen zichtbare gebreken aan de Producten en/of verpakking zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de Producten te hebben geaccepteerd.   

9.3       Ingebruikneming/bewerking van de Producten c.q. doorverkoop geldt als acceptatie door Afnemer.          

9.4       Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat de rechten van Afnemer ingeval van verborgen gebreken onverlet. Afnemer is verplicht verborgen gebreken binnen drie (3) dagen nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk bij Leverancier te melden, maar in geen geval later dan zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten.           

9.5       In geval van een klacht is Afnemer verplicht de Producten waarover hij klaagt ter beschikking van Leverancier te houden voor nader onderzoek. Afnemer is bovendien verplicht ook anderszins zijn medewerking aan een eventueel onderzoek naar de Producten door Leverancier te verlenen, alsmede aan Leverancier in dat verband toegang tot haar gebouwen te verlenen.

9.6       Een klacht geeft Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Leverancier op te schorten en/of zich op verrekening te beroepen.      

9.7       Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, onder nader door Leverancier te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent de kosten en de wijze van retournering. Bij retournering zonder toestemming van Leverancier geschiedt verzending, alsmede opslag, van de Producten voor rekening en risico van Afnemer.         

9.8       Indien Partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de Producten, zal door Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de onafhankelijk deskundige is voor Partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de Partij die (grotendeels) in het ongelijk gesteld is.  

Artikel 10. Garantie 

10.1     Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, staat Leverancier ervoor in dat op het moment van levering de Producten beantwoorden aan de overeengekomen aantallen en soorten en de ter zake toepasselijke productspecificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst. De garantie van Leverancier reikt nimmer verder dan de door de fabrikant van de Producten jegens de Leverancier afgegeven garantie.

10.2     De garantie houdt uitsluitend in dat Leverancier verplicht is tot het alsnog leveren van de ontbrekende Producten, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en Afnemer te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten te vergoeden. In geen geval is Leverancier gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van andere kosten, schade en/of rente.

10.3     Documentatie (waaronder brochures), disclaimer, adviezen omtrent gebruik en hoedanigheid van de geleverde Producten, andere adviezen en begeleiding worden naar beste inzicht en vermogen opgesteld c.q. verstrekt door Leverancier. Leverancier garandeert niet dat de hieruit verkregen informatie juist en volledig is en is ter zake op geen enkele wijze aansprakelijk jegens Afnemer.       

10.4     Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het voorgenomen gebruik van de Producten, afzonderlijk of samen met andere materialen, zijn pas van toepassing indien die tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

10.5     Alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer Afnemer de geleverde Producten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt dan wel de geleverde Producten niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies, dan wel op onoordeelkundige wijze, opslaat, gebruikt of laat gebruiken.  

Artikel 11. Gebruik door Afnemer/vrijwaring

11.1      Afnemer is verplicht om:          

  • alle door Leverancier verstrekte schriftelijke en/of mondelinge aanwijzingen betreffende gebruik en bescherming van kwaliteit van de Producten op te volgen;
  • het gebruik/de bewerking c.q. doorverkoop en levering van de Producten aan een derde terstond te staken en Leverancier onverwijld te waarschuwen indien er twijfel bestaat omtrent kwaliteit en deugdelijkheid van de bij hem aanwezige Producten;
  • de door Leverancier aangewezen inspecteurs in de gelegenheid te stellen de bij hem aanwezige Producten te controleren in de hierboven beschreven gevallen en in het algemeen, teneinde na te gaan of de in dit artikel genoemde verplichtingen behoorlijk worden nagekomen;
  • Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen van klachten of opmerkingen (waaronder, maar niet beperkt tot klachten of opmerkingen van afnemers) met betrekking tot de Producten en ter zake een deugdelijke klachtenregistratieprocedure te onderhouden. 

11.2     Bij iedere overtreding van de bepalingen van dit artikel, zal Afnemer bij iedere voornoemde overtreding een boete aan Leverancier verschuldigd worden van EUR 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van EUR 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) voor de duur van de overtreding. Leverancier heeft het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade boven het bedrag van de boete uitgaat.

11.3     Afnemer vrijwaart Leverancier tegen de gevolgen van eventuele claims en vorderingen van derden, die voortvloeien uit het niet nakomen door Afnemer van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen.

Beëindiging van de Overeenkomst

12.1     Indien Afnemer enige verplichting jegens Leverancier niet, niet volledig of niet tijdig heeft
voldaan, aan hem (voorlopige) surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is ver­klaard of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Leverancier direct opeisbaar en is daarover wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere vervaldag. Afnemer dient daarbij tevens aan Leverancier te voldoen alle buitengerechtelijke kosten die Leverancier maakt, minimaal gelijk aan kosten conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, een en ander onverminderd haar aan­spraak op eventuele gerechtelijke kosten. 

12.2      Tevens heeft Leverancier in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van haar
verplichtingen voor een periode van ten hoogste twee (2) maanden op te schorten en de haar in eigendom toebehorende Producten terug te nemen of de lopende Overeenkomst en eventuele andere met Afnemer gesloten Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd haar overige rechten. Gedurende de periode van opschorting heeft Leverancier het recht en aan het eind daarvan de plicht, te kiezen voor (verdere) uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbin­ding van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder tot enige vergoeding jegens Afnemer verplicht te zijn. Voormelde opschorting laat de verplichtingen van Afnemer onverlet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1     Alle aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer is beperkt tot de in artikel 10 omschreven verplichtingen van Leverancier.

13.2     Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door Afnemer of derden van de Producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Leverancier aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Leverancier of door haar ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. 

13.3     Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel  is de aansprakelijkheid van Leverancier uit welke hoofde dan ook beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de Producten waardoor de schade is veroorzaakt, met dien verstande dat Leverancier te allen tijde hoogstens aansprakelijk zal zijn voor een bedrag van maximaal EUR 25.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) per schadegeval en maximaal EUR 25.000,-- (zegge: honderdduizend euro) per kalenderjaar.

13.4     Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, op grond van welke titel dan ook, opgetreden in verband met door Afnemer aan deze derden geleverde Producten, tenzij in rechte vast komt te staan dat deze aanspraken het gevolg zijn van productenaansprakelijkheid en Afnemer bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft. 

Artikel 14. Vrijwaring

14.1     Indien Leverancier ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de Overeenkomst met Afnemer c.q. deze Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Afnemer hem ter zake volledig vrijwaren en Leverancier alles vergoeden dat hij aan deze derde dient te voldoen.

14.2     Afnemer is te allen tijde verplicht alles in het werk te stellen eventuele schade te beperken.

Artikel 15. Recall

15.1     Afnemer is verplicht om Leverancier te assisteren bij de uitvoering van een eventuele recall. In dat verband verplicht Afnemer zich om voor de traceerbaarheid van de geleverde Producten adequate bestanden bij te houden voor tenminste een periode van vijf (5) jaar na de datum van verkoop c.q. gebruik van het Product. De bestanden bevatten tenminste informatie over verkoop- c.q. gebruiksdata, aantallen en partijnummers en alle andere informatie die in het kader van een eventuele recall noodzakelijk kan zijn. Leverancier is te allen tijde bevoegd om deze bestanden in te zien dan wel in kopie van Afnemer te ontvangen. 

15.2     Indien Leverancier een recall met betrekking tot een Product uitvoert, zal Afnemer de betreffende Producten, voor zover bij hem voorhanden, prompt aan Afnemer retourneren. Leverancier zal dan Afnemer crediteren voor het factuurbedrag van de geretourneerde Producten, alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze Producten vergoeden.       

Artikel 16. Geheimhouding    

Leverancier zal de door Afnemer beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Afnemer gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van Leverancier en haar Producten. 

Artikel 17. Overmacht 

17.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of oneven­redig kostbaar wordt dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid  niet meer of niet onmiddellijk van Leverancier kan worden gevergd.           

17.2     Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier welke niet voor risico van Leverancier komen en de omstandigheid dat Leverancier een prestatie van een derde, die van be­lang is in verband met de door Leverancier te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

17.3     Tijdens een situatie van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan één (1) maand, is Leverancier bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.    

17.4     Afnemer heeft daarentegen niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de termijn van één (1) maand plaats te vinden.

17.5     Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, dan  wel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde, dan wel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.

17.6     Onverminderd het hiervoor bepaalde is Afnemer gehouden voor hem specifiek aangeschafte grondstoffen, emballage en producten van Leverancier af te nemen en te betalen. 

Artikel 18. Intellectuele en industriële eigendom

18.1     Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op het Product, verpakkingen, gebruiksaanwijzingen et cetera en/of geldend gemaakt kunnen worden en/of in verband met het Product, verpakkingen, gebruiksaanwijzingen etc. verkregen kunnen worden berusten uitsluitend bij c.q. komen uitsluitend toe aan Leverancier.

18.2     Afnemer zal Leve­rancier onverwijld en gespecificeerd ervan in kennis stellen indien hij op enigerlei wijze bekend wordt met een inbreuk van welke aard ook op een of meer intellectuele eigendomsrechten van Leverancier. In geval van een (vermeende) inbreuk, is Leverancier zonder meer gerechtigd om terstond nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst te beëindigen.

18.3     Bij iedere overtreding van de bepalingen van dit artikel, zal Afnemer een boete aan Leverancier verschuldigd worden van EUR 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van EUR 100.000,-- (zegge: honderdduizend euro) voor de duur van de overtreding. Leverancier heeft het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade boven het bedrag van de boete uitgaat.   

Artikel 19. Restbepalingen     

19.1     Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

19.2     Leverancier is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De wijzigingen treden inwerking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Afnemer toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer inwerking, zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van voor die datum gesloten Overeenkomsten.

19.3     Leverancier is bij het uitvoeren van de Overeenkomst geheel zelfstandig. Er zal nimmer sprake zijn van een dienstverband met Afnemer, vertegenwoordiging et cetera.

19.4     Alle rechtsvorderingen van Afnemer op Leverancier op grond van een Overeenkomst of de wet verjaren na verloop van één jaar nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelij­ke regels is aangevangen.

19.5     Afnemer is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met een verplichting van Leverancier jegens Afnemer.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen 

20.1     Op de aanbiedingen en Overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en deze Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing. 

20.2     Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leverancier gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. Leverancier heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren. 

20.3     Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.